ให้แล้วให้เลย!! แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

ให้แล้วให้เลย!! แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 56 ฟรี  แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
พรุ่งนี้แล้วสินะ สำหรับการ สอบ ธกส 2556 ว้าว ตื่นเต้นมากๆ ให้แล้วให้เลย!! แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เพื่อการเตรียมตัวโค้งสุดท้าย สุดท้ายจริงๆ คะ อ่าน แนวข้อสอบธกส ตัวนี้ คืนนี้ก่อนสอบ เพื่อตอกย้ำ ความจำ ความจำสุดท้ายก่อนนอนยังไงหละคะ เค้าว่ากันว่า ความจำสุดท้าย เราจะสามารถจดจำได้นาน และดีที่สุด เอาหละคะเราไปเริ่มทำ แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี กันเลยดีกว่า พร้อมไหมคะ เราขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสอบ ธกส 2556 ทุกคนคะ  แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

ธกส

ให้แล้วให้เลย!! แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส 2556 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
1. ข้อใด คือ งบที่ห้างหุ้นส่วนไม่ต้องจัดทำ

ก. งบกำไรขาดทุน
ข. งบกระแสเงินสด
ค. งบเงินทุน
ง. งบดุล
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
2. หุ้นชนิดใดที่มีลักษณะกึ่งเจ้าของและเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ก. หุ้นสามัญ
ข. หุ้นกู้
ค. หุ้นบุริมสิทธิ
ง. หุ้นทุน
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

3. ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนคือใคร
ก. หุ้นส่วนทุกคน
ข. บุคคลที่ศาลแต่งตั้ง
ค. เลือกกันเอง
ง. โดยผลของกฎหมาย 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
4. ข้อใดคือมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ก. รักษาความลับของลูกค้าและของธนาคาร
ข. ตั้งตนไว้ชอบ ดำรงตนตามฐานานุรูปและไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที
ค. ร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคีในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร
ง. ถูกทุกข้อ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
5. ขั้นตอนการจัดทำงบชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน ข้อใดถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการชำระบัญชีของกิจการ

ก. นำสินทรัพย์ออกจำหน่ายแบ่งผลขาดทุน
ข. จ่ายชำระหนี้บุคคลภายนอก
ค. จ่ายคืนเงินกู้ของหุ้นส่วน
ง. จ่ายคืนทุนให้กับหุ้นส่วนแต่ละคน
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
6. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
7. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ

ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
8. ข้อใดสามารถเรียงลำดับแผนผังองค์กร ธ.ก.ส. ได้ถูกต้อง

ก. คณะกรรมการธนาคาร > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการตรวจสอบ
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ค. คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง
ง. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง > คณะกรรมการตรวจสอบ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
9. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
10. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ  แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ธ.ก.ส. 2556  แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 1.) 3  5  7  15  27  …?
ก.  35
ข.  42
ค.  47
ง.  49 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 2.) 7   10  25  100  475  …?

ก.  2,350
ข.  2,845
ค.  1,875
ง.  16 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 3.) นางสาวไทย : สวย ………………………… ? : ?

ก. คีย์บอร์ด : เร็ว
ข. ปากกา : เก่ง
ค. มะพร้าว : อร่อย
ง. โต๊ะเครื่องเขียน : หยาบ 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 4.) 3  10 33  134  …?

ก.  671
ข.  691
ค.  792
ง.  797
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 5.) 3  10  33  134  …?

ก.  671
ข.  691
ค.  792
ง.  797 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 6.) 3 6 9 4 5 …?

1. 5
2. 9
3. 11
4. 18 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 7.) 1,2,3,6,7…….?

1. 8
2. 9
3. 10
4. 11 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 8.) 75 5 15 42 7 …?

1. 4
2. 6
3. 8
4. 11 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 9.) ทีมฟุตบอล : นักฟุตบอล ……………………….. ? : ?

ก. นักเรียน: ครูที่ปรึกษา
ข. สมาคมแม่บ้าน : ทหาร
ค. กองทัพ : พลหทาร
ง. มหาวิทยาลัย : โรงเรียน อนุบาล 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 10.) รถยนต์ : รถบัส …………………………. เรือ : ?

ก. รถไฟ
ข. รถถั
ค. เรือดำน้ำ
ง. เครื่องบิน 
 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี
ข้อ 11.) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?

ก. กัด แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี 
ข. ต่อย แนวข้อสอบ ธกส ฟรี พร้อมเฉลย

ค. ข่วน แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2556
ง. ขบ 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 12) ปลา : ว่าย นก : ….?

ก. เดิน 
ข. วิ่ง แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2556
ค. บิน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556 
ง. กระโดด 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 13) แมว : ปลา ควาย : ….?

ก. หญ้า
ข. เนื้อ แนวข้อสอบ ธกส ฟรี พร้อมเฉลย
ค. วิตามิน แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2556
ง. ปลา 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 14) 1,2,3,6,7…….?

ก. 8
ข. 9
ค. 10
ง. 11 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 15) 3,5,9,15…?

ก. 23
ข. 27
ค. 29
ง. 30 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 16) 5,6,10,19…?

ก. 21
ข. 23
ค. 33 แนวข้อสอบ ธกส ตําแหน่ง ธุรการ 2556
ง. 35 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 17 ) 3 6 9 4 5 …?

ก. 5
ข. 9 
ค. 11 แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2556
ง. 18
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556

ข้อ 18) 3 5 8 4 4 …?
ก. 7
ข. 8
ค. 9 แนวข้อสอบ ธกส ตําแหน่ง ธุรการ 2556
ง. 10 
แนวข้อสอบ ธกส แนวข้อสอบ ธกส ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556
ข้อ 19) 8,2,4,12,3,4,20,4…?

ก. 5
ข. 6
ค. 7 
ง. 8 

 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

อ่านแนวข้อสอบ ธกส 2556 เพิ่มเติม >>>>>
 แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุร… 

 แนวข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบธกส แนวข้อสอบ ธกส 56 ฟรี

Advertisements